ඉහල සිට වැටෙන දරුවා ජනේලයෙන් අත්දෙක දමා අල්ලාගත් නිර්භීත පොලිස් නිලධාරියා. – වීඩියෝ.

මහල් නිවාසයක ඉහල මාලයෙන් පහතට වැටෙන වයස අවුරුදු 10ක දරුවෙකු පොලිස් ජීවිත ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු දැඩි අවධානමක් ගෙන , මහල් නිවාසයේ අතර මග ඇති කාමරයක ජනේලයෙන් පිටතට දෑත් දිගුකර අල්ලාගන්න හැටි පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.

https://youtu.be/nwwE_NBaolg

Please follow and like us:

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *