යකෝ මුන් මාර එවුන්නේ?…මේක මාර තරඟයක්….දැක්කමයි මෙහෙම එකක්.

ඔයාලා බයික් රේස් නම් ඕන තරම් දැකල ඇති. ඒ වගේම බයික් stunt බලලත් ඇති. ඒ වගේම බයික් වලින් කරන අවධානම් සහිත ක්රියාත් ඕන තරම් දැකලත් ඇති.

නමුත් ඔබ කවදාවත් දැකල තියෙනවද බයික් වලින් කරන මේ සෙල්ලම. මේකත් ලොකු අවධානමක් සහිතයි. නමුත් මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. බලන්නකෝ වීඩියෝව.

https://youtu.be/GmrzH8a0mY8

Please follow and like us:

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *