ලොව කෝටිපති ලැයිස්තුවේ ඉහලින්ම සිටින පුද්ගලයෙක් සමාගමේ විධායක සභා පතිකම හැර , ගුරුවෘර්තියට.

ගුරු වෘර්තිය යනු ලොව උතුම්ම වෘර්තිය බවයි පැවසෙන්නේ. ගුරුවරුන් නිසා ලොව කීර්තිමත් පුද්ගලයන් බිහිවී තිබෙනවා. විද්‍යාඥයන්,සංගීතඥයන්,වෛද්‍යවරුන්,ව්‍යාපාරිකයන් ඒ අතර වනවා. ලොව කෝටිපතියන් බිහිවීම පිටුපස ද ගුරුවරුන් සිටී.

නමත් ලොව කීර්තිමත් කෝටිපතියෙකු, ලොව කීර්තිමත් තම සමාගමේ විධායක සභාපතිධුරය අතහැර, ගුරුවෘර්තියට එනවානම් එය ඔබට සිතාගන්නටවත් බැහැ  නේද?

මේ එවැනි අපුරු කතාවක්. විස්තරය පහතින් නරඹන්න.

Please follow and like us:

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *