කැරලි මර්ධනයට අනිවාර්යෙන් යොදවන, දැක්කොත් අදහන්න බැරි, ලොව දැවැන්තම පොලිස් නිලධාරියා මෙන්න.

 

හැමදාම අපි පොලිසිය ගැන කතා කරනවා. විවිධ පුවත් දකිනවා. කොහොම වුනත් පොලිසිය හා සම්බන්ධ විශේෂ වීඩියෝවක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට සිතුවා.

ලොව දැවැන්තම පොලිස් නිලධාරියා ගැන ඔබ දන සිටියාද? පහත වීඩියෝවෙන් ඔහු ගැන විස්තරය නරඹන්න…පුදුම හිතෙයි ඔබට අනිවාර්යෙන්ම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *