ලංකාවේ අවුරුදු උත්සව වලට ආව අලුත්ම “කෙඳිරි ගෑමේ තරනගය ” ..පට්ට යකෝ එක.

අවුරුදු උත්සවය කියන්නේ වසරකට වරක් ගමේ සියලු දෙනා එක්ව පවත්වන විනෝදය කැටි වුන උත්සවයක්. ග්‍රීස් ගැහෙ නැගීම, කඹ ඇදීම, විකට ඇඳුම් තරඟය, හොඳම හිනාව, හොඳම ඇන්ඩීම වගේ තරඟ හැමතැනම පවත්වනවා.

නමුත් අවුරුදු උත්සවයක හොඳම “කෙන්දිරිගෑමේ” තරඟයක් පැවැත්වුවා කියුවොත් හිතාගන්න පුළුවන් නේද තත්වේ.

පහතින් එම තරඟය නරඹන්න….මේ…මේ සද්දේ ටිකක් අඩු කරන්න.

Please follow and like us:

Author: admin

2 thoughts on “ලංකාවේ අවුරුදු උත්සව වලට ආව අලුත්ම “කෙඳිරි ගෑමේ තරනගය ” ..පට්ට යකෝ එක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *